" Een boom in de grond heeft zuurstof in de mond "

 

Corvia is een vzw die zich bezig houdt rond het inclusief werken met verschillende doelgroepen in deze maatschappij.

Naast een spreekbuis te zijn voor de zwakkere in de maatschappij organiseert CORVIA vzw sensibiliserende campagnes, evenementen, activiteiten en projecten.

Maar ook strijd CORVIA vzw samen met de doelgroep voor openbare/gratis toiletten, meer aandacht voor dakloze vrouwen en ouderen, minder voedselverspilling, privacy, samenhorigheid in de samenleving en nog vele andere onderwerpen.

De werking van CORVIA vzw gaat uit van preventief, inclusief en vernieuwend.

Corvia vzw lanceert het project ‘’Steek een boom'’.

Binnen dit project kan iedereen beroep doen gedurende een jaar of zo lang de voorraad strekt op een gratis boom. De boom, de zwarte els, kan op verschillende afhaalpunten opgehaald worden.

De doelstelling van het project is om symbolisch 365 bomen uit te delen aan verschillende personen op diverse locaties in België om ze dan te planten. De personen mogen naar vrije keus de plaats om hun boom te planten kiezen. Op deze manier wil CORVIA vzw haar steentje bijdragen  voor een groener leefmilieu.

De bomen kunnen afgehaald worden in de provincies Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen.

Voor de ophaling van een boom of informatie kan u altijd terecht op het gratis nummer van CORVIA vzw 0800/555.02 of via mail pelsersmathilde@gmail.com.

 

  ''Un arbre vert mets de l'oxygène dans la terre''

 

Corvia est une association à but non lucratif qui s’occupe du travail inclusif avec divers groupes cibles de cette société.

En plus d’être un porte-parole pour les plus faibles de la société, CORVIA asbl organise des campagnes de sensibilisation, des événements, des activités et des projets.

Mais ce combat également ensemble avec le groupe cible pour des toilettes publiques / gratuites, plus d’attention pour les femmes sans abri et les personnes âgées, moins de gaspillage de nourritur, la solidarité dans la société et de nombreux autres sujets.

Le fonctionnement de CORVIA vzw est basé sur la prévention, l’inclusion et l’innovation.

Corvia vzw lance le projet '' mettez un arbre ''.

Dans le cadre de ce projet, tout le monde peut faire appel pendant un an ou tant que le stock s’étire sur un arbre gratuit. L'arbre, l'aulne noir, peut être recolter à différents points de collecte.

L'objectif du projet est de distribuer symboliquement 365 arbres à différentes personnes sur différents sites en Belgique, puis de les planter. Les personnes peuvent choisir librement l'endroit où planter leur arbre. CORVIA asbl souhaite ainsi contribuer à un environnement plus vert.

Les arbres peuvent être collecter dans les provinces du Brabant flamand, Bruxelles, Limbourg et Flandre orientale.

Pour collecter un arbre ou des informations, vous pouvez toujours vous rendre au numéro gratuit CORVIA vzw 0800 / 555.02 ou par courrier électronique à l'adresse pelsersmathilde@gmail.com.